Консултации и инвестиционни съвети

Правото е ваше!


Консултации и инвестиционни съвети

Данъчно планиране на операциите, с цел оптимизиране на данъчните последици.


• Консултации по отношение на международните актове в
областта на движението на капитали, включително представяне
на декларации пред финансовите институции.


• Консултации за учредяването на дружество, включително и необходимите за
регистрацията му процедури и документи, заплащане на такси, данъчна
регистрация и всички други необходими процедури.


• Консултации по отношение на финансирането на инвестицията, заеми,
ипотеки, международни гаранции.


• Водене на счетоводство и представяне пред компетентните органи на
задължителните по българското гражданско законодателство документи.


• Управление и представителство на дружеството.


• Гарантирана юридическа защита.All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007