Експерти: През второто тримесечие ръстът ще е 7.5%

Експерти: През второто тримесечие ръстът ще е 7.5%

Експертите от Центъра за икономическо развитие /ЦИР/ очакват, че общият икономически растеж за второто тримесечие на 2008 г. ще бъде около 7.5 на сто, съобщиха от ЦИР.Според тях растежът на БВП за цялата година ще бъде около 7-7.5 на сто. Този растеж би могъл да бъде по-нисък в условията на несигурна международна среда, забавяне на растежа в основните ни партньори и в случай, че очакванията ни за добра селскостопанска реколта не се оправдаят, посочват експертите.

Икономическият растеж за първото тримесечие на тази година е рекорден, а по предварителни данни на НСИ общият икономически растеж в началото на годината е 7 на сто. Растежът на добавената стойност общо за икономиката се ускори на 7.6 на сто за първото тримесечие на 2008 г. (при 5.6 на сто за същия период на 2007 г.). Решаващ принос за това имаше динамиката в сектор "Услуги", чийто растеж се е удвоил на годишна база (от 3.6 на 8.3 на сто),добавят от ЦИР.

Растежът в индустрията се забави, но остава висок (от 10.1 на 7.7 на сто), аграрният сектор се е понижил с 1.6 на сто под нивото си от първото тримесечие на 2007 г., когато е отбелязал минимално нарастване с 0.3 на сто. Наблюдава се забавяне на растежа на вътрешното потребление (растежът на потреблението на домакинствата се е забавил от 6 на 4.7 на сто, на инвестициите - от 35.9 на 15.5 на сто).

Същевременно се ускори растежът на износа на стоки и услуги (от 3.7 на 9.2 на сто) и значително се забави растежът на вноса (от 14.7 на 5.8 на сто). Ускоряването на реалния растеж на общия износ през първото тримесечие се дължи изцяло на ускоряването на растежа на износа на стоки (от 2 на 11.7 на сто), защото износът на услуги намалява реално с 1 на сто при 11 на сто ръст за първото тримесечие на миналата година. При вноса забавянето на растежа се дължи на забавяне на растежа на вноса на стоки (от 15.9 на 5.1 на сто) и същевременно се запазва растежът на вноса на услуги (на около 8.5 на сто).

Продължава да се влошава дефицитът по текущата сметка, макар и с по-умерени темпове, смятат ЦИР. Като дял от БВП, дефицитът за петте месеца на 2008 г. нараства сравнително умерено (от 8.9 на 9.3 на сто от годишния БВП), но покритието му с преки инвестиции се е влошило - от 78.1 на 55.7 на сто. Влошаването на дефицита на текущата сметка (с 473 млн. евро) се дължи на нарастването на дефицита по търговското салдо (с 664 млн. евро).

Положителен принос за петте месеца на 2008 г. имаше само нарастването на положителното салдо по статията "Текущи трансфери" (с 277 млн. евро). Подобряването на положителното салдо по текущите трансфери се дължи на значителното нарастване на постъпленията от европейския съюз - до 398 млн. евро при едва 42 млн. евро за петте месеца на 2007 година. Външната търговия остава един от двигателите на икономиката; спрямо БВП стокообменът надхвърля 123 на сто, посочват от ЦИР. Забавянето на икономиките на западноевропейските страни - основни търговски партньори на България, както и глобалната финансова криза, почти не се отразяват на стокообмена. Износът като цяло расте номинално с изпреварващи темпове пред вноса (съответно 26.1 и 25.8 на сто), но засега това е крайно недостатъчно, за да се търси някакво отражение върху търговския баланс, добавят експертите на ЦИР. Дефицитът по търговския баланс (FOB/CIF) продължава да расте, макар и със забавени темпове в сравнение с една година по-рано, и вече надхвърля 11 на сто от БВП. Въпреки риска за икономиката, който създава този дефицит, засега няма изгледи той да бъде намален. Българската икономика е с висока енергийна интензивност и силна зависимост от вноса на суровини, а при сегашната конюнктура на пазара и растящите цени увеличението на вноса е неминуемо, смятат в ЦИР.

България продължава да привлича значим поток преки чуждестранни инвестиции, независимо от глобалните финансови сътресения. По предварителни данни на БНБ, влезлите в страната инвестиции за периода януари-май (1705.3 млн. евро) са по-малко от тези през 2007 г., но това според ЦИР е резултат от забавяне в отчитането. За сравнение, според предварителните данни на БНБ за петте месеца на 2007 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции е 1.53 млрд. евро, а понастоящем се отчитат 2.02 млрд. евро за същия период. Динамиката на инвестиционния интерес не дава основание да се очаква сериозно намаляване в притока на такива инвестиции в близко бъдеще. Дори забавянето в инвестирането в недвижими имоти не е толкова значимо, колкото предполага разразилата се световна финансова криза, а инвестициите в основен капитал продължават да растат. Това означава, че инвеститорите пренасочват вниманието си към по-ефективни сектори, като се освобождават от непродуктивните инвестиции и стабилизират присъствието си на пазара.

Причина за поддържане на високото равнище на приток на преки чуждестранни инвестиции са високият икономически растеж в страната, икономическата и финансова стабилност и потенциалът на пазара за развитие на нови производства и сфери на обслужване, както и благоприятните условия за бизнес, които откриват пътя за пренасочване на производствена дейност от други страни, се посочва в анализа на икономика, подготвен от ЦИР. През второто тримесечие темповете на инфлация се забавиха в условията на затихване на ефекта от високите цени на храните, при които през май и юни беше регистрирана обичайна сезонна дефлация. Тя допринесе за намаляване на ефекта от нарастващите цени на горивата и през юни бе регистрирана обща дефлация в размер на 0.2 на сто. В месечната динамика на общия индекс на цените за малката потребителска кошница дефлация има още през май, а за юни дефлацията е 1.3 на сто - по-голяма, отколкото при националния индекс на потребителските цени, с който традиционно се измерва инфлацията в страната. По хармонизирания индекс за юни е налице инфлация.
През втората половина на годината може да се очаква нарастване на потребителските цени, най-вече под въздействието на по-умерена динамика на международните цени на храните и непредсказуема динамика при горивата, смятат от ЦИР. Възможно е да има дефлация по индексите на "голямата" и "малката" потребителска кошница и през август. До края на годината не се очаква повече от 7-8 на сто натрупана инфлация (декември спрямо декември), според експертите на ЦИР. Коефициентите на заетост се подобряват, се посочва в доклада. Общият брой на безработните лица е намалял от 272.7 хил. на 228.8 хил. души.
Темпът на нарастване на производителността в България изпреварва този на старите страните от ЕС, но все още е незадоволителен, коментират от ЦИР. По данни на Евростат за 2006 г. реалният растеж на производителността - БВП на един отработен човекочас, у нас (3.3 на сто) е близо до растежа на производителността в Полша и в Унгария, но изостава значително от този на водещите три страни - Литва (6.7 на сто), Словакия (5.4 на сто) и Чехия (4.5 на сто).

Dir.bg

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007