УниКредит за влиянието на глобалната финансова криза в ЦИЕ

УниКредит за влиянието на глобалната финансова криза в ЦИЕ

Страните от Централна и Източна Европа са изправени пред предизвикателствата, свързани с финансовата криза на пазара на ипотечни кредити в САЩ.Страните от Централна и Източна Европа са изправени пред предизвикателствата, свързани с финансовата криза на пазара на ипотечни кредити в САЩ. Ипотечната криза в САЩ измени глобалната бизнес среда, оставяйки след себе си свят, характеризиращ се с по-голяма несигурност, по-нисък темп на развитие в САЩ (а може би дори рецесия) и в Еврозоната, по-ниска ликвидност и по-висока цена на риска. Регионът на Централна и Източна Европа е в добра позиция да устои на променената международна бизнес среда, потвърждава ново проучване на направлението на "УниКредит" за изследвания и анализ за Нова Европа. През последните години беше постигнат стабилен ръст, дължащ се главно на силната динамика на доходите и богатството на домакинствата, като същевременно рентабилността на компаниите остана висока, а инфраструктурните проекти доведоха до увеличение на търсенето на инвестиции. Банковият сектор също играе съществена роля за поддържане на растежа, като финансовото проникване, измерено като съотношението на обема на кредитите към БВП, нарасна от 23% през 2000 на 43% през 2007. "Въпреки това има сфери, които могат да станат проводник на международната ликвидна криза в региона", смята Дебора Револтела, главен икономист на "УниКредит Груп" за ЦИЕ. Като част от процеса на прехода някои страни разчитаха на външни спестявания за финансиране на националното си развитие. Силното потребление и търсене на инвестиции доведоха до бързо нарастване на дефицитите по текущата сметка и до общ недостиг на местни спестявания, който беше финансиран с преки чуждестранни инвестиции, а също и чрез увеличаване на външния дълг. "В контекста на преоценка на риска в международен мащаб, разчитането на външни спестявания може да доведе до известно умерено свиване на кредитите, тъй като за местните предприятия разходите за финансиране нарастват", добави Дебора Револтела. Според експертите на "УниКредит" възможно е Централна Европа (Полша, Словакия, Чехия, Унгария и Словения) като цяло да не бъде засегната от ефекта на евентуално свиване на кредитите. За Полша, Словакия, Чехия, Унгария и Словения основните предизвикателства през следващите години са свързани повече със запазването на конкурентоспособността въпреки затрудненията с производствения капацитет. Югоизточна Европа (където влиза и България) и Прибалтика е възможно да изпитат известно намаляване на ръста на кредитите.

Предвид високия ръст през последните години и опасенията от прегряване на икономиката, това би действало в унисон с желанието на централните банки и дори би могло да повлияе благоприятно за коригирането на съществуващите дисбаланси. Страните от разширена Европа са чувствителни също и на преоценяването на риска в международен мащаб. Възможно е възникване на ликвидна криза в Казахстан. Проблеми с финансирането може да възникнат както в Русия, така и в Украйна. "Ние считаме, обаче, че ресурсите и решимостта ще бъдат достатъчни, за да се запази дългосрочният потенциал на икономиката в Казахстан и да се предотврати някакво съществено влошаване в останалите две страни в краткосрочен и средносрочен план", добави Револтела. Оставайки чувствителна към колебанията на капиталовия пазар, за Турция има сравнително по-слаба вероятност да изпита недостиг на банков кредит. Като цяло страните от региона на Централна и Източна Европа се развиват добре дори и след като пикът на цикличния растеж вече е преминат. "УниКредит" прогнозира за региона ръст от 5.9% и 5.6% през 2008 и 2009 при ръст от 6.6% за 2007. "Новата международна обстановка поставя допълнителни предизвикателства, но може също и да допринесе за плавна корекция на съществуващите дисбаланси, което в някои страни следва да се приеме за положителен знак", добави Револтела. Благоприятната перспектива за справяне в контекста на новата световна бизнес среда се потвърждава и на отраслово равнище. "Регионът на Централна и Източна Европа се превръща в зона на преработвателната и производствена промишленост на Европа и забавянето на растежа в световен и европейски мащаб може дори да ускори този процес", каза Дебора Револтела. "Международните компании, които действат в региона, евентуално ще се опитат да запазят равнището на печалбата, като максимизират ползите от изнасянето си в региона, като прехвърлят повече дейности към производствените обекти в ЦИЕ." Икономистите на "УниКредит" смятат, че през 2008-2009 най-добри показатели ще постигнат група средно- и високотехнологични преработвателни сектори, свързани с производството на инвестиционни стоки и необходимите за тях стоки и материали. "Tова са сектори, за които са характерни по-висока производителност, по-силна експортна ориентация и по-голяма нужда от преки чуждестранни инвестиции", каза Дебора Револтела. Строителството и недвижимите имоти също се считат за печеливши сектори в повечето от страните в Централна и Източна Европа и експертите на Група "УниКредит" вярват, че положителните перспективи ще бъдат устойчиви въпреки риска от съкращаване на кредитите, тъй като местните пазари се влияят главно от местните особености, а в този регион все още се наблюдава структурен недостиг на предлагането в повечето пазарни сегменти. Експертите на "УниКредит" предупреждават обаче, че въпреки общите позитивни изгледи за сектора на строителството и недвижимите имоти, време е да се подхожда по-селективно към възможните проекти.
prontosofia.com

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007